;

Тарифа за минималните размери на адвокатските възнаграждения
НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Издадена от Висшия адвокатски съвет
пълен текст на тарифата

Такси и тарифи
Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК
пълен текст на тарифата
Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност
Обн. – ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; в сила от 15.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. и доп., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.;
пълен текст на тарифата
Адвокатска кантора Кристиян Богоев