;

Търговско и корпоративно право

Имам богат опит в консултирането на търговски сделки. Част от ежедневната ми дейност е изготвянето на търговски договори за продажба, изработка, оперативен и финансов лизинг, дистрибуция, лицензионни и маркетингови договори, договори за дистанционно предоставяне на услуги, поддръжка, франчайз и факторинг. Работя в претендирането и събирането на търговски вземания по съдебен и извънсъдебен ред.
Практиката ми в сферата на Търговското право включва познания и от други сродни сфери на правото – право на интелектуалната собственост, административно, данъчно право,като по този начин интересите на моите клиенти биват защитени в най-голяма степен.

 • Учредяване и регистриране на търговски дружества;
 • Промени в обстоятелствата на търговски дружества – изготвяне на протоколи от заседанията на управителните органи, изменения на учредителните актове, изготвяне на корпоративни документи, свързани с годишните финансови отчети, назначаване и освобождаване на представители на търговски дружества и вписване на съответните промени в Агенция по вписванията – Търговски регистър и др;
 • Сделки за прехвърляне на дружествени дялове – съдействие при преговори и изготвяне на съответните договори и други необходими документи;
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма;
 •  Представляване в процедура по несъстоятелност;
 • Търговски сделки – съдействие при преговори;изготвяне / изменение / прекратяване на договори и едностранни сделки; изпълнение / неизпълнение на договори и едностранни сделки
 • Изготвяне и изменение на документи във връзка с дейността на търговски дружества (констативни протоколи, уведомления, покани, пълномощни и др.)
 • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел, сдружения, фондации и т.н.;
 • Сделки по покупко-продажби на работещи бизнес структури и сделки с търговски предприятия;
 • Учредяване на джойнт венчъри, консорциуми, граждански дружества;
 • Обжалване на извършени вписвания, постановени откази.
Адвокатска кантора Кристиян Богоев