;

Семейно и наследствено право

Семейно и наследствено право

Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения – брак, родство, осиновяване, настойничество,попечителство и урежда правоотношения  по същите.
Сключването на брак може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор). Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други.
Произходът и осиновяването също са в обхвата на семейното право. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител. Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.

Кантората предлага процесуално представителство и консултации по повод:

 • Консултации по семейно-правни въпроси;
 • Консултации и изготвяне на брачни договори;
 • Имуществени отношения между съпрузите;
 • Развод по взаимно съгласие или по исков ред;
 • Искове за издръжка и за родителски права;
 • Съдействие при осиновяване;
 • Настойничество и попечителство;
 • Издръжка на деца от родителите им;
 • Ограничение на родителски права;
 • Лишаване от родителски права;
 • Изменение и отпадане на издръжка;
 • Предположение за бащинство от съпруга;
 • Припознаване;
 • Родство;
 • Правно съдействие за установяване на произход.
Адвокатска кантора Кристиян Богоев