;

Услуги

Семейно и наследствено право​

Регламентира правата и задълженията в семейните отношения-брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.
повече

Банково и финансово право​

Банковото право в България обхваща правоотношенията на кредитните институции при различните банкови сделки. ​
повече

Интелектуална собственост и конкурентно право

Кантората предоставя консултации във всички аспекти на интелектуалната собственост​
повече

Медицинско право

Включва цялостно правно обслужване на лечебни заведения и фармацевтични дружества, консултирайки ги по корпоративни и специфични, регулаторни въпроси
повече

Административно право

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на министративното право и на нормативните актове
повече

Корпоративно и търговско право​

Пълно обслужване на дружества в областта на корпоративното (търговско) право. Регистрация. Консулатции. Търговски сделки. Абонаментно обслужване на търговци.
повече

Недвижими имоти и устройство на територията

Пълен набор от правни услуги, оказвайки съдействие по въпроси, свързани с инвестиционния процес от момента на придобиването на недвижимите имоти до завършването на съответния проект.​
повече

Адвокатска кантора Кристиян Богоев