;

Възражение Срещу Заповед За Изпълнение

Подробни указания за попълване:

1. Попълнете индивидуализиращите данни на длъжника.

2. Ако длъжникът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.
В останалите  случаи полето се оставя празно.

3. Ако възражението се подава чрез пълномощник, данните за неговия адрес, телефон, факс и електронна поща се попълват, само ако заявителят/кредиторът желае чрез пълномощникът да получава съобщенията от съда.
Иначе полето се оставя празно.

4. Задължително се посочва номерът на делото.

5. По принцип обосноваване на възражението не се изисква, за това не е необходимо попълването на никакви допълнителни данни, но по желание може да бъдат посочени причини, поради които се оспорва вземането.

6. Когато част от задължението се признава, това се посочва изрично.

Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.

Адвокатска кантора Кристиян Богоев