;

Декларация за икономическа неактивност

С последните изменения на Закона за счетоводството (ЗСч) в сила от 01.01.2018 г. предприятията, които не са осъществявали дейност през данъчната година се освобождават от задължение за подаване на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за 2017г.

По смисъла на ЗСч, предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период, е предприятие, което отговаря едновременно на следните условия:

Вместо това, за тези предприятия възникват следните задължения:

1. В срок до 31.03.2018 г. да обявят Декларация за неактивност в Агенцията по вписванията.

Как става това?

Декларацията се подава на място в териториалните звена на Агенция по вписванията или по електронен път.

Необходими документи:

  • Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч – няма утвърдена бланка, текстът на декларацията е свободен, но за улеснение можете да ползвате следния образец.
  • Декларация по чл.13, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ);
  • Адвокатско пълномощно (ако заявяването е от упълномощен адвокат).

Обявяването следва да се извърши със заявление Г2.

Внимание: Такса не се дължи, въпреки че при онлайн подаване, електронната система на Агенцията по вписванията ще генерира автоматично съобщение за дължима такса в размер на 20 лева.

2. В срок до 30.04.2018 г. да подадат Декларация за неактивност пред НСИ.

Как става това?

Декларацията се подава по един от следните начини:

Забележка: За да отворите страницата следва да игнорирате съобщението за сигурност. 

  • На хартиен носител в съответния отдел „Статистически изследвания“ към Териториалните статистически бюра.

В този случай използвайте утвърдения образец на НСИ, който можете да изтеглите тук.

Статията е актуална към: 22.03.2018г.

Адвокатска кантора Кристиян Богоев