;

Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му

Със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (обн. ДВ. бр.27 от 27.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.) и Правилника за прилагането му  (ППЗМИП) (обн. ДВ. бр.3 от 8.01.2019 г.) за всички юридически лица, които имат собственик юридическо лице, което притежава повече от 25% от капитала му бе въведено изрично задължение за публично деклариране на действителен собственик. По такъв начин законодателят имплементира разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Дефиниция

Официалната дефиниция за действителен собственик, съответно критериите за преценка какво следва да бъде декларирано са изчерпателно посочени в Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари, а именно: § 2. „Действителен собственик“ е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност.

Адвокатска кантора Кристиян Богоев