;

Архив: News

Декларация за икономическа неактивност

С последните изменения на Закона за счетоводството (ЗСч) в сила от 01.01.2018 г. предприятията, които не са осъществявали дейност през данъчната година се освобождават от задължение за подаване на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за 2017г. По смисъла на ЗСч, предприятие, което не е осъществявало дейност през отчетния период, е предприятие, което отговаря едновременно на следните условия: Вместо …

Декларация за икономическа неактивност Read More »

Възражение Срещу Заповед За Изпълнение

Подробни указания за попълване: 1. Попълнете индивидуализиращите данни на длъжника. 2. Ако длъжникът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се посочва името и пълния адрес на лицето, което го представлява по закон или със съгласието на което, той може да извършва и приема правни действия.В останалите  случаи полето се оставя празно. 3. Ако възражението се подава …

Възражение Срещу Заповед За Изпълнение Read More »

Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му

Със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (обн. ДВ. бр.27 от 27.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.) и Правилника за прилагането му  (ППЗМИП) (обн. ДВ. бр.3 от 8.01.2019 г.) за всички юридически лица, които имат собственик юридическо лице, което притежава повече от 25% от капитала му бе въведено изрично …

Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му Read More »

Адвокатска кантора Кристиян Богоев