;

Недвижими имоти и устройство на територията

Кантората предоставя пълен набор от правни услуги, оказвайки съдействие по въпроси, свързани с инвестиционния процес от момента на придобиването на недвижимите имоти до завършването на съответния проект и реализирането му на пазара.Работя  по придобиване и разпореждане,финансиране, портфейлни продажби и секюритизация, както и решения за облекчаване на данъци за множество строителни фирми и предприемачи за недвижими имоти

 Правни услуги във връзка с:

  • Извършване на пълен правен анализ на собствеността (комплексен анализ на вещни права,собственост,териториално състояние на имотите,планиране на територията);
  • Изготвяне на проекти на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права, сервитути ;
  • Осъществяване на процедури по регулация и промяна на предназначението на имоти, изготвяне и промени в устройствени и кадастрални планове и др.;
  • Оказване на съдействие на инвеститори в процеса на проектиране, снабдяване със скици, визи за проектиране, разрешения за строеж и др.;
  • Изготвяне на договори за строителство и инженеринг в т.ч. и такива съгласно условията на ФИДИК, строителен надзор, управление на проекти и др.;
  • Разрешаване на проблеми във връзка със строителство, инженерни и инвестиционни проекти, продажба на завършени проекти, а също и последващо управление и отдаване под наем;
  • Извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията – Имотен регистър, Агенцията по геодезия, Картография и Кадастър, Общински администрации и др.
Адвокатска кантора Кристиян Богоев