;

Медицинско и фармацевтично право

На основата на почти  десетгодишен опит в областта на медицинското и фармацевтичното право предоставям  цялостно правно обслужване на лечебни заведения и фармацевтични дружества,  консултирайки ги  по корпоративни и специфични, регулаторни въпроси.

Правното обслужване на лечебните заведения включва:
 • Консултиране по повод възникнали спорове с НЗОК: писмени покани, наказателни постановления, заповеди, сключване, изменение и прекратяване на договори между лечебното заведение и НЗОК, изготвяне на анализи, свързани с приложението на национални рамкови договори, решения на НС на НЗОК, указания, инструкции, приложения и други;
 • Консултиране при възникнали спорове и проблеми между лечебни заведения и ИАМО, РЗИ и други ограни, както и изготвяне на анализи и становища, свръзани с приложението на здравното законодателство, регламентиращо правомощията на тези органи;
 • Обжалване на наказателни постановления и принудителни административени мерки;
 • Изготвяне на анализи, концепции, становища и вътрешни актове (правилници, заповеди, протоколи, регламенти), свързани с приложението на здравното законодателство, така че лечебното заведение да отговаря на всички законови изисквания за законосъобразно функциониране;
 • Управление на риска;
 • Безопасност на пациента, удовлетвореност на пациента;
 • Управление на конфликти в сферата на здравеопазването;
 • Административни дела, свръзани с обжалване на писмени покани за възстановяване на неоснователно получени суми от РЗОК;
 • Административно-наказателни дела, свръзани с обжалване на наказателни постановления, с които се налага глоба или имуществена санкция по Закона за здравното осигуряване, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други;
 • Административни дела, свръзани с обжалване на актове, с които се налагат принудителни административни мерки от РЗИ, Инспекция по труда и други;
Правни услуги за пациенти
 • Необходимостта от консултиране на пациенти обикновено възниква, когато техните права не са спазени или е необходимо да се осъществи представителство пред различни органи, за да се реализират определени права или интереси. Аз осъзнавам колко чувствителни са пациентите в тази моменти, колко са уязвими и специални. Подходът към всеки от Вас изисква внимателна преценка и стратегия за поведение като:
 • Да се подаде жалба до РЗИ, ИАМО, РЗОК или други органи, които са компетентни да извършат проверка при нарушени права на пациента;
 • Да се изискат документи от лечебни заведения или административни органи;
 • Да се изготви анализ или да се предостави мнение от специалист;
 • Да се осъществи представителство пред определени органи от компетентен юрист;
 • Да се осъществи връзка с пациентска организация;
 • Граждански дела за заплащане на обезщетение за настъпили вреди вследствие на неправилно лечение;
 • Да се подаде жалба до Административен съд;
 • Да се подаде искова молба до Районен/Окръжен съд;
 • Да се осъществи представителство пред съответните съдебни органи.

Във фармацевтичното право консултирам дружества

 • по повод производство, износ, внос и търговия с лекарствени продукти и активни вещества и свързаните с това разрешителни и уведомителни административни режими;
 • по повод ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти, както и сключването на договори за провеждане на клинични изпитвания с лекарствени продукти -от страна на възложители и от страна на лечебните заведения.
Адвокатска кантора Кристиян Богоев