;

Новини

02.08.2020 / Новини

Декларация за икономическа неактивност

С последните изменения на Закона за счетоводството (ЗСч) в сила от 01.01.2018 г. предприятията, които не са осъществявали дейност през данъчната година се...
Read More
02.08.2020 / Новини

Възражение Срещу Заповед За Изпълнение

Подробни указания за попълване: 1. Попълнете индивидуализиращите данни на длъжника. 2. Ако длъжникът е ненавършил пълнолетие или е поставен под запрещение, се...
Read More
02.08.2020 / Новини

Действителен собственик по смисъла на Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за прилагането му

Със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) (обн. ДВ. бр.27 от 27.03.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.17...
Read More
Адвокатска кантора Кристиян Богоев