;

Интелектуална собственост и конкурентно право

Интелектуална собственост и конкурентно право

Кантората предоставя консултации във всички аспекти на интелектуалната собственост :защита, експлоатация, прилагане на патенти,търговски марки, авторски права и права на индустриална собственост.

Кантората може да ви представлява при нарушаване на правото за свободна конкуренция, общностното право на ЕС на българския пазар.

Интелектуална собственост:

  • Представителство пред Българско патентно ведомство, Европейско патентно ведомство, Служба на ЕС по интелектуална собственост ;
  • Подготовка на документи за получаване на патенти за изобретения, индустриален дизайн, регистрация на търговски марки, дизайни и домейни;
  • Изготвяне на споразумения за предоставяне на права върху интелектуалната собственост и лицензионни споразумения;
  • Извършване на проучвания за търговски марки и патенти във всички сфери на науката и техниката;
  • Подготвяне и подаване на възражения и искове за заличаване /отменяне на регистрирани обекти на индустриалнат собственост;
  • Цялостно правно проучване,анализ,управление и защита на права на интелектуалната собственост.

Конкурентно право:

  • Кантората изготвя правни анализи/становища и представлява клиентите си пред Комисията за защита на конкуренцията в производствата по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите;
  • Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията е свързано с производствата при нарушаване правото на свободна конкуренция и спазването, и прилагането на общностното право на ЕС във връзка с пазарните позиции на моите клиенти, както и при осъществяване на сливания и придобивания на българския пазар;
  • Представлявам клиентите си във връзка с издадени незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавни и общински органи по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите.
Адвокатска кантора Кристиян Богоев