;

Банково и финансово право

Банковото право в България обхваща правоотношенията на кредитните институции при различните банкови сделки. По тази причина банковото право се отнася до всички граждани, фирми и организации, които по някакъв начин са свързани с банки. В тясна връзка с банковото право се намират разплащателните сметки, преводите, кредитите, залозите, кредитните карти, заемите, ипотеките и други.

Кантората предлага процесуално представителство, правна защита и консултиране в различни аспекти на банковото право и финансовите услуги :
 • Право на банковите гаранции;
 • Кредитни линии;
 • Инвестиционно право, отговорност за банкови препоръки, съвети и изисквания за информация;
 • Договори за управление на активи, проектно финансиране;
 • Финансиране на публично-частно партньорство;
 • Необслужване на кредити;
 • Юридическа проверка при прекратяване на заеми;
 • Юридическа проверка при поръчителство и солидарна отговорност;
 • Проверка на предложения и договори за строително финансиране;
 • Консултиране по търговски кредити и други свързани сделки;
 • Съдействие при облекчение и конверсия на стари задължения;
 • Проверка за обезщетения при случайни събития.
 • Специфични банкови и финансови транзакции,  консултации относно ежедневната дейност на банковите институции;
 • Обезпечаване на заеми, учредяване и вписване в съответните регистри на ипотеки, залози, особени залози на дялове, търговски предприятия, вземания , поръчителство, акредитиви, банкови гаранции и др;
 • Кандидатстване за банкови заеми и подготовка на необходимите документи, в т.ч. изготвяне на правни анализи, споразумения за отпускане на кредит, финансиране на преобразувания, сливания и придобивания, проектно финансиране;
 • Разрешаване на спорове ,процесуално представителство по спорове в областта на банковото право;
 • Реализиране на обезпечения и събиране на вземания.
Банково и финансово право
Адвокатска кантора Кристиян Богоев