;

Административно право и административен процес

административно право

Адвокатската кантора предоставя писмени и устни консултации по всички въпроси,свързани с прилагането на Aдминистративното право и на нормативните актове. Предметът на консултациите включва възможностите за предотвратяване на евентуални спорове, подготовка на концептуални решения и начините за тяхната реализация.

Кантората предлага процесуално представителство, правна защита и съдействие по:

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Кандидатстване за лицензи, концесии и разрешителни;
 • Проучване на изискванията за извършване на дейност с особен режим;
 • Консултации и съдействие за вписване в административни регистри;
 • Правни консултации и съдействие при проверки и контрол;
 • Правни консултации при водене на административни производства;
 • Консултации и съдействие по повод недействителност на административни актове;
 • Възражения против актове за установяване на административни нарушения;
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;
 • Оценка и консултиране на законосъобразността на административни актове.

Консултирам и подпомагам граждани, местната и централна публична администрация, публични и частни предприятия по следните административни въпроси:

 • Изготвяне и подготовка на индивидуални административни актове, наредби и други нормативни актове;
 • Оценка и консултиране на законосъобразността на административни актове;
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред
Позвънете ни на телефон
или

Напрвете заявка за консултация

Адвокатска кантора Кристиян Богоев